تبلیغات
دخی مخی خوب - 4(دریا)
اینجا باس ماس یعنی کلا ملک ماس ماست

4(دریا)

چهارشنبه 20 دی 1396 10:05 ق.ظ

پری خوشگل : اکتویا
ÇÑÓÇáÔÏåÏÑ: جملات زیبا ¡

من یک قطره بودم که آرزوی دریا و ماهیایش را داشت 
تا که آنروز خورشید دامنش را روی من گذاشت و آرزوی من مانند ذرات بدنم دود شدند و رفتند به طرف آسمان 
شاید اینباره از آرزویم یک دریا متولد شود
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: چهارشنبه 20 دی 1396 10:09 ق.ظ