تبلیغات
دخی مخی خوب - نشریات
اینجا باس ماس یعنی کلا ملک ماس ماست
اینجا چیز هایی که باید نشر کنید رو می زارم اولی 
دومی 

سومی

چهارمی 

پنجمی

ششمی

هفتمی 

هشتمی

نهمی دهمی 


یازدهمی 

دوازدهمی